Podrobné informace o historii T.J. Sokol Lukavice byly také sepsány v almanachu vydaném v roce 2019: Almanach 1919 - 2019

  

V měsíci dubnu 1919 zdejší dorost i s občany staršími umínili si zříditi i v naší obci tělocvičnou jednotu „Sokol“ a žádá ty kteří by se rádi společné práci věnovali, ať jako členové činní neb přispívající, aby se laskavě do archu tohoto zapsali a přišli večer v 8 hod. do hostince p. Č. Kopeckého. Na toto vyzvání se přihlásilo 27 členů činných a 72 přispívajících.
    Za účasti sokolských jednot Žumberka, Slatiňan, Nasavrk a Zaječic, konaná dne 16/V 1919 ustavující schůze, v níž br. Šáfr ze Žumberka přednesl stručný nástin sokolského sdružení.
    Ve schůzi konané 8. června usneseno nenechávati jednotu samostatnou, ale pro začátek jako pobočku, a to pobočku Těl. jednoty v Žumberku, která bude vysílati do cvičení svého cvičitele. Zvoleni Jednatel Gustav Schaller, pokladník Jan Linhart, vedoucí mužů Alois Kacafírek, vedoucí žen Milada Součková.
    Ze všech příjmů a příspěvků bude zakoupeno prozatím nejdůležitější nářadí.
    Ustanoveny dny ku cvičení. Muži v úterý a pátek v 8. hodin večer, ženy pondělí a čtvrtek.
    Za jedině vyhovující místnost spolkovou a spolková cvičení uznán sál hostince Čeňka Kopeckého v Malé Lukavici.
    Zakládající členové Těl. jednoty Sokol. Alois Bleha, Antonín Fajman, Josef Kocián, Čeněk Kopecký, František Kopecký, František Klouček, Jan Linhart, Gustav Schaller, Josef Valenta.
    Rok 1920. Tělocvičná jednota Sokol dosud odbočka Žumberka v novém roce dobře prospívala. Dne 12.1. pořízena nová bradla v ceně 2500 k. V tomto roce pořádán VII sokolský slet v Praze. Bylo přáním vedoucích jednoty, aby členstvu byla poskytnuta možnost sletu se zúčastniti. Jednota pořádala divadelní představení „Pojď na mé srdce“ veselohra od Olivy v hostinci u Jeřábků a opakována v hostinci u Kolků. Dne 13.6. věneček u Kopecků.
    Od 1.7. převzal v jednotě funkci vzdělavatele nově jmenovaný učitel Jaroslav Komárek. (Pamětní kniha - Lukavice)

 

     Členové Sokola v roce 1921.

 

    

Br. Gustav Schaller (1867 - 4.3.1928). Dne 4. března 1928 zemřel v Lukavici náš dlouholetý starosta jednoty Gustav Schaller, administrativní správce chemické továrny v Slatiňanech, bytem a úřadem v Lukavici, č. 1. Pohřben byl na slatiňanském hřbitově za veliké účasti obecenstva celého okolí, za sokolstvo a župu rozloučil se s ním br. Jelínek z Chrudimě.
    Rok 1931. Na vysvětlenou, proč sokolská kronika nebyla od počátku založení jednoty vedena v plném svém rozsahu, sluší uvésti usnesení výboru a valné hromady jednoty, které, uváživše okolnost, že jednací protokol jednoty jest již sám o sobě nejlepší kronikou, rozhodly, aby místo kroniky byl veden vzpomínkový „Žalov“, do něhož zapisovali by se zesnulí členové jednoty s krátkým životopisem. Později byla na podnět br. vzdělavatele znovu diskutována tato otázka a stanoveno, aby kronika byla přece vedena.
    Stav členstva: 40 mužů, 4 ženy, 4 dorostenci, 4 dorostenky, 16 žákyň, a 12 žáků.
    Rok 1932. První polovina roku plyne pro jednotu ve znamení příprav IX všesokolského sletu v Praze.
    Dne 17. září 1932 bylo slaveno sté výročí narozenin M. Tyrše zapálením vzpomínkového ohně na vrchu „Jahodnice“ u Lukavičky, kde vzpomenula významu Tyršova sestra Tománková.
    Dne 28. října odpoledne i večer bylo sehráno dětské divadlo za režie s. Tománkové „Matka Vlast“ o třech jednáních s předehrou. Hra byla velmi dobře nastudována a všeobecně se líbila nejen dobrým provedením ale i vhodným námětem. Měla vyzdvihnouti do popředí význam soudržnosti a lásky všech vrstev národa. Poněvadž bylo hráno pro získání finančních prostředků na zakoupení školních pomůcek, byl čistý výtěžek věnován celý škole.
    Dne 29. října 1933 v neděli zúčastnila se naše jednotka celostátního sokolského srazu, který měl býti ukázkou pohotovosti všeho sokolstva pro případ válečného nebo vnitřního nebezpečí. Z chrudimského náměstí jsme pochodovali do Pardubic, kde na prostranství před Zelenou bránou dorazilo asi na 7000 bratří a sester.
    Dne 21. ledna 1934 pořádala jednota svůj ples. Sál byl dekorován prapory, okna záclonami a stěny chvojím, takže dojem celkový byl pro návštěvníka příznivý. Sluší zaznamenati, že hodně návštěvníků rekrutovalo se z řad místního dělnictva, takže bylo ujednáno hromadně se zúčastniti dělnického plesu v hostinci pí Kolkové, který se konal počátkem února.
    Rok 1935. Oslav Husových zúčastnila se jednota společně se sborem místních hasičů. Jako obvykle byla zapálena hranice na Jahodnici.
    Dne 13. prosince 1936 pořádala jednota mikulášskou zábavu bez programu spojenou s rozdílením dárků. Poprvé jsme tu uplatnili jazz, který se však nelíbil.
    Rok 1937. Čsl. obci sokolskou byl nařízen branný straz na 18. duben. Naše jednotka sešla se v hojném počtu toho dne ráno na sokolském cvičišti a za zvuků národní hymny vysílané rádiem z Prahy byla vztyčena národní vlajka.
    X. všesokolský slet se má konati v Praze v r. 1938. Tento byl již zahájen velkolepými štafetami spojujícími západ a východ republiky. Jedné z těchto štafet se zúčastnila i naše jednotka.
    Rok 1938. V hlavní sletové dny bouří hlediště obsazené hustě 200 000 diváky nadšením a potleskem nad výkony mužů a žen a okázalý slavnostní průvod sokolstva rodičkou Prahou vyvrcholuje nadšení a lásku jaké se těší sokolstvo v národě. V době politické nejistoty utužuje sokolstvo svým masovým vystoupením národní nadšení, kázeň. jednotu a vlévá do duší všech i těch kterým nebylo dopřáno zúčastniti se sletu, vědomí českého nacionalismu a síly chránit republiku a vlast.
    Nelze ani dost dobře vylíčiti naše rozčilení a zklamání, které jsme prožívali po Mnichovské dohodě „čtyř“. Rok 1938, v němž jsme měli oslavovati 20 leté trvání republiky, byl byl rokem ponížení a bolesti.
    Odpadly veškeré oslavy, vzpomínkové večery a rozsáhlejší vzdělávací činnost. Hospodářsky pracovala jednota velmi dobře. Výtěžky divadelních a tanečních zábav a dobrovolná sbírka mezi členstvem provedená, umožnila nákup „koně“ a tím rozšíření inventáře jednoty.
    Činnost Sokola byla v době války zakázána, pozornost mládeže se soustředila k fotbalovému klubu, který byl v Lukavici ustaven. Do čela byl postaven bratr Nágl.
    Rok 1952. Protože téměř všechny vesnické Jednoty nevyvíjely činnost, uspořádali jsme opět Sokolský den v zámecké zahradě. Zůčastnilo se ho 11 mužů, 7 žen 33 dorost., 28 žáků a děti místní školy.

 

     Sokolský den v Lukavici 1952.     Pohřeb br. Františka Kopeckého v roce 1953.     Sokolové r. 1953, fotografováno před hospodou U Kopecků.

 

    

Rok 1954. Sokolský ples jsme pořádali 23. ledna, v květnu jsme pořádali věneček, posvícenskou taneční zábavu jsme pořádali po oba dny.
    Po utvoření vlády nár. fronty byly tělovýchovné org. sloučeny. Ústřední výbor rozhodl, že naši členové se budou oslovovat „soudruhu a soudružko“. Zdraviti se budeme stále „Nazdar“. Nebude se volit starosta nýbrž předseda.Valná hromada se bude nyní nazývat výroční schůze. Celostátní vystoupení se bude nazývat „spartakiáda“.
    Pro upřesnění zápisu z roku 1954. Tělovýchovné org. byly sloučen pod „Sokol“ a pod „ROH“. Členové sokola se nadále oslovovali sestro a bratře.
    22. ledna 1956 byla výroční schůze. Předsedou zůstává br. Školoud Jos. Pokladní hotovost je pouze 84 Kčs.
    Pořídili jsme dřevěný taneční parket, nákladem 4000 Kčs. Protože jednota neměla potřebné množství peněz br. Král J. zapůjčil 2000 Kčs. První zábava přinesla zisk 509 Kčs.

 

     Tělovýchovná jednota Sokol vybudovala v zámecké zahradě parket, poprvé se na něm tančilo 9. května 1956.     Jednotka z Lukavice na tělovýchovných slavnostech v Kežmaroku 1958.     Na 2 celostátní spartakiádě v Praze v roce 1960.

 

    

Rok 1960. Na celostátní spartakiádě v Praze cvičilo 9 žen a 8 mužů.
    Rok 1961. 18. června jsme s dětmi pořádali „tělovýchovný den“. Večer byla taneční zábava na letním parketu.
    16. května 1964 jsme pořádali „místní spartakiádu“ na které vystoupilo 250 cvičenců. Byl to velký úspěch naší jednoty. 1-5 července byla III celostátní spartakiáda v Praze.

 

     Místní spartakiáda v Lukavici v roce 1964 cvičení mužů.     Místní spartakiáda v Lukavici v roce 1964 cvičení žen.

 

    

Rok 1968. Byl ustaven přípravný výbor pro obnovení činnosti Československé obce sokolské.
    Rok 1969. 17. května se konala výroční členská schůze na oslavu 50 let trvání našeho Sokola. Zůčastnilo se 140 pozvaných členů a bývalých členů. Slavnostní večer vedl br. Pilař.
    Rok 1970. Členové výboru začínají pochybovat, že se podaří naši jednotu udržet při životě. Chybí mladí členové, kteří by měli k Sokolu lásku.
    Rok 1971. Předmětem jednání byl problém tělocvičny. Tato otázka se zdá v současné době neřešitelnou. O výstavbě nelze uvažovat, chybí nadšení členů i finanční prostředky jsou omezené. Započít cvičení ve staré tělocvičně u Kopeckých je dosti složité.
    26 ledna 1974 se konal ples, který byl oceněn jako ples pěkný, neb pořadatelé nepustili návštěvníky kteří neměli společenský oblek. V dnešní době se tento nedostatek týká hlavně mládeže.
    Na jednání došlo k dohodě a rozdělení hostince u Kopeckých. Obytnou část a lokál dostane pan Kopecký zpět do vlastnictví a sál převzal MNV pro účely tělovýchovy.

 

     Cviční v tělocvičně pod vedním p. Krále.

 

    

Rok 1975. Získání tělocvičny a příprava na IV celostátní spartakiádu podnítili mladé občany ke vstupu do našich řad. Jednota se rozrostla na 55 členů.
    Rok 1977. Ženy započaly cvičit sportovní gymnastiku. Za tím účelem jsme zakoupili magnetofon za 3400 Kčs.
    Rok 1983. O pouti pokračovala družba s obcí Luková fotbalovým zápasem starších členů ve Svídnici. I my jsme pořádali zájezd do Lukové. O posvícení se konal nohejbalový turnaj, který se stává tradicí.

 

     Fotbalové mužstvo Lukavice hrálo v letech 1978-1985, Luková.     V Lukové v roce 1982.

 

    

Rok 1987. byl poprvé pořádán závod v běhu na 4 km v naši obci o putovní „Lukavický kahan“. Závod se setkal se značným zájmem naší veřejnosti a bude se každý rok pořádat.
    1990. Byla rehabilitována Československá obec sokolská, které byl navrácen Tyršův dům v Praze. I my Sokol Lukavice jsme se 15. května přihlásili a tak se vrátili do Českosl. obce sokolské.

 

 

4. ročník silničního běhu O lukavický kahan v roce 1990, nejstarší účastník Jaroslav Mudroch v cíli.

 

    

Rok 1993. V zámecké zahradě jsme vsadili sletovou lípu.
    Rok 1994. se vyznačoval konáním 12. všesokolského sletu. Naše jednota pořádala také malý slet v zámecké zahradě.

 

     Župní slet v Pardubicích v roce 1994.

 

    

Rok 1995. V červnu jsme uspořádali na hřišti v zámku sokolskou pouť za účasti sokolů z Chrudimi a Ústí nad Orlicí. A tak po mnoha letech šel naší obcí opět průvod v němž byli i sokolové v krojích.

 

     Sokolská pouť v roce 1995.

 

    

Rok 1999. Čarodejnice byli druhou akcí, kdy se občerstvení poprvé prodávalo v domku na zahradě, kterému se letos dostalo nové střechy.
    Rok 2000. Pro Sokol byl tento rok velkou událostí, neb se konal 13. všesokolský slet v Praze. I naše jednota měla zastoupení. Naše mateřská školka se také zúčastnila skladbou rodičů s dětmi. V září naše jednota konala malý slet za účasti 150 cvičenců z jednot Chrudim, Pardubice, Česká Třebová, Nasavrky, Břehy, Litomyšl.
    Rok 2001. Z nových akcí se podařilo uskutečnit velikonoční a vánoční turnaj v mariáši. tradiční pálení čarodejnic už našlo své místo v plánu našich akcí.
    Následovala akce tradiční běh o lukavický kahan, která je velmi náročná na organizaci. O tuto akci je stále širší zájem a tím pádem sportovců rok od roku přibývá a jejich počet převyšuje stovku.
    Rok 2002. Během zimních měsíců se konala pravidelná cvičení dětí, které vede bratr Vl. Pilař, ženy cvičily 2 x týdně pod vedením J. Roztočilové ml. aerobik - což přilákalo téměř dvacet žen.
    Pozadu nezůstal ani oddíl ledního hokeje, který pravidelně vyráží k zápasům na zimní stadiony do Chrudimi, Skutče, Hlinska. Je to neuvěřitelné, ale na tyto zápasy jezdí více než 20 hráčů z Lukavice a z okolních vesnic.
    30. dubna se nám zdařila akce, kterou nazýváme přátelské posezení u ohně. Po dlouhé době se „oprášil“ dřevěný parket, na němž za doprovodu hudby Klondaik proběhla i taneční zábava v rytmu country.
    Oddíl nohejbalu se již druhým rokem úspěšně účastní okresního přeboru v nohejbale.
    Rok 2003. Velkou akcí byla sokolská pouť spojená s Dětským dnem konaná 20. května. Program byl velice pestrý - vystoupení mažoretek z TJ Chrudim, vystoupení dětí z MŠ Lukavice, z TJ Břehy vystoupily ženy s aerobicem. Bratr Vl. Pilař předvedl vlastní ukázku cvičení dětí. Cvičení „Věrná garda“ uctili svým cvičením osobnost J. Wericha. Velkou pozornost mělo vystoupení TJ Holice jízdou na historických kolech. Dále cvičili naši muži „Chlapáci“ za TJ Sokol Lukavice.

 

     Vystoupení TJ Holice na historických kolech - Sokolská pouť 2003.